دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش

Best image references website

دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. حریم درگه پیر مغان پناهت بس. که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس.

بارگاه حافظ فال حافظ دلا رفیق سفربخت نیکخواهت بس Tomb Of Hafez Shirazi Samsung Galaxy Phone Galaxy Phone Samsung Galaxy
بارگاه حافظ فال حافظ دلا رفیق سفربخت نیکخواهت بس Tomb Of Hafez Shirazi Samsung Galaxy Phone Galaxy Phone Samsung Galaxy from www.pinterest.com

حریم درگه پیر مغان پناهت بس بصدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس.

وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل.

دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. حریم درگه پیر مغان پناهت بس. وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل.